Image
Image
Image
Image

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Kwaliteit

Alle bekkenfysiotherapeuten binnen de praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF), in het BIG-register en in het bezit van minimaal een HBO diploma fysiotherapie en daarbij de specialisatie bekkenfysiotherapie.


Wat vragen we van cliënten?

Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij het volgende:

 • Neem bij de eerste afspraak een geldig ID-bewijs mee.
 • Neem bij elke behandeling een badlaken en een handdoek mee.
 • Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekeraar.
 • Afzeggen/verplaatsen van een afspraak graag minimaal 24 uur van tevoren.
 • Je kunt plaatsnemen in de wachtkamer. Je wordt persoonlijk opgehaald.
 • Graag je begrip als je even moet wachten. Soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland. We proberen wachttijden te vermijden.
 • Tijdens de behandeling is er ruimte voor al je vragen, opmerkingen en veranderingen over de klachten. Informeer ons over ongemakken die je thuis of op het werk van de klachten ondervindt. Deze informatie geeft jou en ons meer inzicht in de aandoening/problemen. Zo kunnen wij je nog beter helpen of begeleiden.
 • Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen, serieus te nemen en op te volgen.
 • Als je contact opneemt met je arts, overleg dit dan even met je bekkenfysiotherapeut. Zo kunnen wij je, indien nodig, een verslag meegeven van de behandeling.


Privacyreglement

 • De bekkenfysiotherapeut houdt een registratie bij van je medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op Persoonsregistratie (WBP) van toepassing.
 • Werknemers binnen onze praktijk hebben toegang tot deze gegevens. Ze hebben allemaal een geheimhoudingsplicht. Je hebt het recht om de gegevens die over je zijn vastgelegd, in te zien.
 • Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun je de behandelende bekkenfysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. 
 • Ten einde de bekkenfysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als je gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om je privacy te waarborgen, niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als je er bezwaar tegen heeft dat je gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kun je dat mededelen aan de bekkenfysiotherapeut. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot jou persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer je daarvoor schriftelijke toestemming hebt verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 5 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien je van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met je gegevens omgaat, kun je dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. Het privacyreglement staat elders op de website.


Vergoeding van behandelingen

Jij bent onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk voor de volledige betaling van de afgenomen dienst. De diensten vallen onder niet gecontracteerde fysiotherapie. 

(Bekken)fysiotherapeutische materialen worden in geen geval vergoed door je zorgverzekeraar en zijn dus altijd voor eigen kosten.

 • Na de behandeling reken je per pinbetaling af
 • De factuur wordt via de email naar het in het elektronisch patiënten dossier vastgelegde adres verzonden
 • De factuur kun je vervolgens indienen bij de zorgverzekeraar
 • Afhankelijk van de polisvoorwaarden ontvang je een vergoeding
 • Houd er rekening mee dat de zorgverzekeraar soms niet de hele factuur vergoedt

In de volgende situaties vindt er (deels) vergoeding plaats vanuit de basisverzekering:

 • Kinderen tot 18 jaar zonder chronische indicatie maximaal 18 behandelingen, evt. aangevuld met het aantal behandelingen van de aanvullende verzekering.
 • Urine-incontinentie wordt vanuit de basisverzekering vergoed voor 9x. Je dient wel eerst het eigen risico op te maken.
 • Chronische aandoeningen voorkomend op de door de overheid vastgestelde “Chronische lijst”. De eerste 20 behandelingen worden mogelijk vergoed, dit is afhankelijk van je aanvullende verzekering. Vanaf de 21ste behandeling vindt de vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Let op! Vergoedingen uit de basisverzekering gaan wel eerst van het eigen risico af!

Lees je verzekeringspolis goed na betreffende de vergoedingen door de zorgverzekeraar ten aanzien van niet gecontracteerde fysiotherapie!

Betalingsvoorwaarden
Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen jou als cliënt en de bekkenfysiotherapeut.

 • De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. De cliënt is er zelf verantwoordelijk voor om op de hoogte te zijn van zijn/haar vergoeding voor fysiotherapie.
 • De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de cliënt of namens de cliënt verleende diensten.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht bij de cliënt.
 • Betaling voor de bekkenfysiotherapeutische diensten vindt plaats na de behandeling. Je rekent via pinbetaling af en ontvangt de factuur via de mail.
 • Indien betaling voor de bekkenfysiotherapeutische diensten niet direct via pinbetaling is voldaan, geschiedt dit binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de bekkenfysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.


Aansprakelijkheid eigendommen

Tijdens je bezoek aan de praktijk ben je zelf verantwoordelijk voor je bezittingen. De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies of zoekraken van jouw eigendommen, of enig ongeval of letsel, van welke aard dan ook, in en rond de praktijk.


Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd.

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende bekkenfysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • De behandeling geschiedt in een afgesloten ruimte waarin alleen de bekkenfysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De fysiotherapeut dient zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en bekkenfysiotherapeut de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Indien je van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met je gegevens omgaat kun je dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.


Klacht

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht fysiotherapeuten tot een intern laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling. Dit betekent dat fysiotherapeuten een interne klachtenregeling moeten hebben, dat zij patiënten gratis toegang moeten bieden tot een klachtenfunctionaris en aangesloten moeten zijn bij een geschillencommissie.

Heb je een klacht? Vertel mij dit dan zo snel mogelijk. Ik ga graag persoonlijk met je in gesprek om een passende oplossing te bedenken. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kun je contact opnemen met het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie. Via dit genootschap ben ik aangesloten bij de klachten- en geschillencommissie. Jij kan gebruik maken van deze klachtenregeling. De behandeling van een klacht is kosteloos en de klachtencommissie gaat zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met je klacht om. Voor meer informatie over de klachtenprocedure kun je contact opnemen met de KNGF Klachtencommissie: Postbus 248, 3800 AE, Amersfoort, 033-4672900.


Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere mensen tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.
Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Daar de praktijk ook mindervalide cliënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wil je bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als je tijdens het wachten lectuur leest, wil je dit dan terugleggen als je de wachtruimte verlaat.
 • In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.